Podmienky používania

Nasledujúce Podmienky používania slúžia na jasnú reguláciu používania webovej stránky PriceHubble AG (ďalej len „PH“). Prístupom na túto webovú stránku (ďalej len „webová stránka PH“) beriete na vedomie právne záväzný účinok Podmienok používania a Vyhlásenia (ďalej len „Podmienky používania“) uvedeného v tejto Zmluve. Obsah webovej stránky PH. Všetok obsah a služby na webovej stránke PH sú poskytované len na informačné účely. PH venuje maximálnu pozornosť zabezpečeniu presnosti, úplnosti, dostupnosti a spoľahlivosti informácií a služieb na webovej stránke PH. Nie je však poskytnutá žiadna záruka, či už implicitne alebo explicitne, najmä pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť hodnotených základných údajov, záruku autorských práv a iných práv, predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel. Informácie uvedené na webovej stránke PH nevylučujú potrebu, aby sa používateľ rozhodoval sám. PH si vyhradzuje právo vykonať zmeny v celom obsahu bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť PH nie je povinná aktualizovať ani zabezpečiť menu informácií uvedených v tomto dokumente. Zrieknutie sa zodpovednosti. Spoločnosť PH a jej zamestnanci nie sú v plnom rozsahu povolenom zákonom zodpovední za žiadnu priamu ani nepriamu stratu, zodpovednosť, náklady, nároky, výdavky alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s používaním tejto webovej stránky. Týka sa to aj škôd spôsobených nedbanlivosťou alebo v prípade, ak si PH bol vedomý možnosti takýchto následkov škôd. Práva duševného vlastníctva. Všetky práva, tituly a záujmy (vrátane autorských práv, ochranných známok, patentov a iných práv duševného vlastníctva a iných práv) ku všetkým informáciám a obsahu (vrátane všetkých textov, údajov, grafiky a log) na webovej stránke PH, ako aj práva, ktoré z nich vyplývajú, zostávajú na PH alebo na príslušnom držiteľovi práv. Jednotlivé stránky a/alebo časti webovej stránky PH môžu byť vytlačené len na súkromné alebo interné použitie a len v rozsahu, v akom príslušný výtlačok obsahuje všetky príslušné oznámenia o autorských a iných vlastníckych právach. Používateľom je zakázané vykonávať činnosti, ktoré zahŕňajú úpravu, kopírovanie, prenos, odovzdávanie, zobrazovanie, vykonávanie, reprodukciu, publikovanie, licencovanie, používanie ako rám webovej stránky, prenos a vytváranie diel odvodených alebo inak používaných na komerčné alebo verejné účely, akékoľvek informácie, text, grafiku, obrázky, videoklipy, adresáre, databázy alebo zoznamy z webovej stránky PH, úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu PH. Pokiaľ spoločnosť PH nepovolí inak, je zakázané systematicky získavať obsah z webovej stránky PH na účely priameho alebo nepriameho zostavenia zbierky, databázy alebo adresára. Doložka o oddeliteľnosti. Ak by jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania boli neplatné alebo nevymáhateľné, alebo by sa stali neplatnými alebo nevymáhateľnými po uzavretí zmluvy, platnosť zvyšku zmluvy tým nebude dotknutá. Neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie musí byť nahradené platným a vykonateľným ustanovením, ktorého účinky sú najpodobnejšie ekonomickému cieľu sledovanému zmluvnými stranami s neplatným alebo nevykonateľným ustanovením. Miesto súdnej právomoci. Tento zmluvný vzťah sa riadi švajčiarskym právom s vylúčením ustanovení medzinárodného súkromného práva. Výhradným miestom súdnej právomoci je Schwyz.
Thank you for your inquiry. We will contact you shortly.
Something went wrong. Please try again in a while.