Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Het doel van de volgende Gebruiksvoorwaarden is het duidelijk regelen van het gebruik van de website van PriceHubble AG (hierna “PH” genoemd). Door toegang tot deze website (hierna “PH-website” genoemd) bevestigt u te weten dat u wettelijk gebonden bent door de Gebruiksvoorwaarden en de Disclaimer (hierna “Gebruiksvoorwaarden” genoemd), die hierin worden beschreven.

  1. Inhoud van de PH-website. Alle inhoud en diensten op de PH-website worden uitsluitend ter informatie verstrekt. PH doet er alles aan om de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie en diensten op de PH-website te garanderen. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet of expliciet, vooral wat betreft de juistheid of volledigheid van de geëvalueerde basisgegevens, en ook geen garantie wat betreft auteursrechten en andere rechten, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. De informatie die op de PH-website wordt verstrekt, is niet bedoeld ter vervanging van beslissingen of beoordelingen die de gebruiker zelf moet nemen. PH behoudt zich het recht voor alle inhoud zonder mededeling vooraf te wijzigen. PH is niet verplicht de actualiteit van de informatie op de PH-website bij te werken of te garanderen.
  2. Disclaimer. Voor zover toegestaan door de wet zijn PH en zijn werknemers niet aansprakelijk voor direct of indirect verlies, aansprakelijkheid, kosten, vorderingen, onkosten of schade in welke vorm dan ook die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor schade die is veroorzaakt door nalatigheid of indien PH wist dat een dergelijke gevolgschade mogelijk was.
  3. Intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten, eigendomsrechten en belangen (waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendoms- en andere rechten) op, in en voortvloeiend uit alle informatie en inhoud (waaronder alle tekst, gegevens, illustraties en logo's) op de PH-website blijven eigendom van PH of de houder van de relevante rechten. Afzonderlijke pagina’s en/of delen van de PH-website mogen worden afgedrukt, maar uitsluitend voor particulier of intern gebruik, en alleen wanneer de betreffende afdruk alle relevante kennisgevingen over auteursrecht en andere eigendomsrechten bevat. Gebruikers mogen geen handelingen uitvoeren zoals het geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, verzenden, doorgeven, weergeven, uitvoeren, reproduceren, uitgeven, in licentie geven, gebruiken als een websiteframe, overdragen en maken van afgeleide werken van of anderszins gebruiken voor commerciële of openbare doeleinden van informatie, tekst, illustraties, beelden, videoclips, directory’s, databases of lijsten op de PH-website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PH. Tenzij anderszins door PH goedgekeurd, is het verboden om systematisch inhoud van de PH-website te downloaden om daarmee direct of indirect een verzameling, database of directory te maken.
  4. Scheidbaarheidsclausule. Wanneer afzonderlijke bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zijn of ongeldig of niet afdwingbaar worden na afsluiting van het contract, blijven de resterende bepalingen van het contract geldig. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling moet worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het meest overeenkomen met het economisch doel dat de contractpartijen met de ongeldige of niet afdwingbare bepaling nastreven.
  5. Plaats van jurisdictie. Op deze contractuele relatie is de Zwitserse wetgeving van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht. De exclusieve plaats van jurisdictie is Schwyz.
Thank you for your inquiry. We will contact you shortly.
Something went wrong. Please try again in a while.