Podmínky použití

Následující podmínky použití slouží k jasné regulaci používání webových stránek společnosti PriceHubble AG (dále uváděné jako „společnost PH“). Vstupem na tyto webové stránky (dále uvedené jako „web PH“), potvrzujete, že znáte právní závazky vyplívající ze zde uvedených podmínek použití a zřeknutí se odpovědnosti z naší strany (dále uváděné jen „Podmínky použití“).

  1. Obsah webu PH. Veškerý obsah a služby na webu PH slouží pouze k informačním účelům. Společnosti PH dbá na to, aby informace a služby uváděné na webu PH byly přesné, úplné, dostupné a spolehlivé. Nezaručujeme však záruku, ani implicitně či výslovně, zejména s ohledem na přesnost nebo úplnost hodnocených základních údajů, záruku autorských práv a dalších práv, prodejnost nebo vhodnost ke konkrétním účelům. Informace uvedené na webu PH nezbavují uživatele nutnosti činit vlastní rozhodnutí nebo hodnocení. Společnost PH si vyhrazuje právo provádět změny veškerého obsahu bez předchozího upozornění. Společnost PH nemá povinnost aktualizovat nebo zajistit aktuálnost informací zde uvedených.
  2. Zřeknutí se odpovědnosti. V plném rozsahu povoleném zákonem nenese společnost PH a její zaměstnanci odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé ztráty, odpovědnost, náklady, nároky, výdaje nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek. To platí také u škod způsobených nedbalostí nebo v případech, kdy si je společnost PH vědoma možnosti takových následků poškození.
  3. Práva duševního vlastnictví. Veškerá práva, nároky a podíly (včetně autorských práv, ochranných známek, patentů a jiného duševního vlastnictví i dalších práv), a to v souvislosti se všemi informacemi a obsahem (včetně veškerého textu, údajů, grafiky a log) na webu PH, patří společnosti PH nebo příslušnému držiteli práv. Jednotlivé stránky nebo části webu PH lze vytisknout pouze k soukromému nebo internímu použití a pouze za předpokladu, že daný výtisk obsahuje všechny příslušné informace o autorských právech a další vlastnických právech. Uživatelé nesmí nijak upravovat, kopírovat, přenášet, převádět, zobrazovat, provádět, reprodukovat, vydávat, licencovat, používat web jako vlastní rámec webové stránky, přesouvat a vytvářet díla odvozená z obsahu webu PH, včetně informací, textů, grafiky, obrázků, videoklipů, adresářů, databází nebo seznamů k obchodním nebo veřejným účelům bez předchozího písemného svolení společnosti PH. Není-li ze strany společnosti PH povoleno jinak, uživatelé nesmí systematicky získávat obsah z webových stránek PH za účelem přímého nebo nepřímého vytváření souborů, databází nebo adresářů.
  4. Salvátorská klauzule. V případě, že jednotlivá ustanovení těchto podmínek použití budou neplatná nebo nevymahatelná nebo se po uzavření smlouvy stane, že jsou neplatná nebo nevymahatelná, platnost zbývající části smlouvy se tím nijak nezmění. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení je pak potřeba nahradit platným a vymahatelným ustanovením, jehož účinky se nejvíce podobají ekonomickému cíli, který sledují smluvní strany neplatným nebo nevymahatelným ustanovením.
  5. Místo příslušnosti jurisdikce. Tento smluvní vztah se řídí švýcarským právem, s vyloučením ustanovení mezinárodního práva o ochraně osobních údajů. Výhradním místem jurisdikce je město Schwyz.
Thank you for your inquiry. We will contact you shortly.
Something went wrong. Please try again in a while.